Obsah stránky

Nové informační okénko - Z dění v obci 12. týden

pondělí, 29. březen 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
Chcete mít maximální možné informace o aktuálním dění v obci? Pojďte si každý týden přečíst stručné zprávy z nejdůležitějšího dění v obci, které připravuje starostka obce Ing. Michaela Košvicová.

Nová rubrika "Z dění v obci" je další možnost, jak být jako občan či majitel nemovitosti ve Hvozdci  informován o dění v obci. Rubrika bude obsahovat  důležité zprávy z obce, ale i obecního úřadu. Kromě sms zpráv, mobilní aplikace, aktualit na webu bude tato rubrika dalším zdrojem zajímavých a přínosných informací.

Pevně věřím tomu, že se tyto pravidelné každotýdenní články stanou místem, kde může každý získat potřebné informace o tom, co se právě teď v obci děje a to více podrobněji, než umožňují krátké sms zprávy a aktuality na webu. Příjemné čtení přeje starostka obce Ing. Michaela Košvicová.

 

Z dění v obci: 12. týden 22.-28.3.2021

 1. Byly zahájeny práce na zaměření polohopisu a výškopisu v ulici „u Sokolovny“. Jedná se o podklad, který připraví geodeti a bude sloužit pro zpracování projektu na opravu komunikace na pozemcích p.č. 138, 71/1 a 105, vše v k.ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky (komunikace, která se u Sokolovny odpojuje z krajské komunikace III/3866 a končí u nemovitosti čp. 93). Projekt na opravu komunikace by měl být hotový v srpnu 2021.
 2. Starostka obce řešila se společností Podané ruce očkování proti nemoci COVID-19 mobilním očkovacím týmem v obci. Společnost nabízí, že ve spolupráci s oblastní Charitou Brno by bylo možné zrealizovat očkování osob nad 65 let přímo v obci. Z našich občanů se přihlásilo 6 zájemců. Jakmile budou ze strany společnosti Podané ruce další informace, budeme Vás informovat.
 3. Ze strany obce bylo vydáno negativní stanovisko k záměru developerské výstavby v lokalitě na východním okraji obce. Jednalo se o výstavbu celkem 10 řadových domů a 2 rodinných domů. Výstavba byla umístěna na pozemky p.č. 170, 173, 177/2.
 4. Proběhla schůzka zastupitelů s architekty kolem řešení koncepce územní studie v lokalitě bývalého kravína. Pořízení územní studie vyplývá z nového územního plánu obce. Počítá se s tím, že se naváže na již dříve řešený projekt „Aktivní život, nejen bydlení“, který do areálu bývalého kravína umisťoval jak sportovní zázemí tak občanskou vybavenost (Obecní úřad, víceúčelový sál…).
 5. Proběhlo jednání starostky obce s Krajskou hygienickou stanicí kolem schválení nového Provozního řádu vodovodu. Povinnost zpracovat nový Provozní řád vyplývá z novely zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Tento zákon a související vyhláška č. 252/2004 Sb., říká, že nové provozní řády podle této legislativy musí být zpracovány nejpozději do 1. 11. 2023. Současně však platí, pokud bude provedena významná změna na vodovodu (nový zdroj - což je případ naší obce, která zkolaudovala nový zdorj na jaře 2020) nelze již schválit pouhý doplněk ke stávajícímu provoznímu řádu a aktualizovaný provozní řád musí být schválen podle nových pravidel s novými náležitostmi, v co nejkratším termínu. Žádost o schválení nového provozního řádu byla starostkou obce podána již v březnu 2020. Doposud nebyl Provozní řád schválen.
 6. Obecní úřad se připravoval na povinné testování zaměstnanců obce na COVID-19.
 7. Ve spolupráci s manžely Mrázkovými proběhla úprava přístupové komunikace pro pěší u schodiště nad Sokolovnou. Manželé Mrázkovi zaplatili většinu materiálu a jeho dopravu. Současně také zajistili rozhrnutí materiálu na obecním pozemku. Technický zaměstnanec obce, p. Břenek, pak obecním materiálem dokončil úsek komunikace pro pěší nad kovovým schodištěm. Z prostoru u schodiště byl odvezen zbytkový stavební materiál. Děkujeme ještě jednou i  touto cestou manželům Mrázkovým za jejich neuvěřitelnou pomoc.
 8. Byly zahájeny práce na opravě komunikací Na Rovinách – jedná se o komunikace na pozemcích 323/11, 323/50, 323/52, 323/33, 323/34 a 442, vše k.ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky. V rámci oprav bude stržena horní vrstva materiálu, následně bude položen frézovaný asfaltový recyklát a to až k hranicím oplocení soukromých pozemků. Před pokládkou nového povrchu bude provedena kontrola armatur vodovodního řadu. Po položení nového povrchu bude provedeno usazení armatur vodovodního řadu do výšky nového povrchu komunikace.
 9. Proběhl návoz materiálu (frézovaný asfaltový recyklát) na opravy komunikací Na Rovinách a další komunikace v obci. Materiál zajistil zdarma zastupitel p. Bartoník.
 10. V pondělí 22.3. proběhl první svoz biodpadu v tomto roce. Následně bude svoz probíhat každé pondělí a to až do listopadu. Připomínáme, že Sběr bioodpadu probíhá v obci pomocí hnědých kontejnerů o objemu 1100 l, které jsou rozmístěné na třech sběrných místech v obci. Bioodpad je svážen 1 x týdně vždy v pondělí. Svoz bioodpadu probíhá jen ve vegetační sezóně od dubna do začátku listopadu. Do hnědých kontejnerů patří biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní, tedy bez obav zde můžete vyhodit zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, posekaná tráva, listí, větvičky, drny, trus býložravých hospodářských zvířat, stará zemina i hlína z květináčů, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny. V žádném případě ale do hnědých kontejnerů nevhazujte kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, sutě a kameny, pytlíky z vysavače, jednorázové pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje.
 11. Od 12. týdne probíhá v obci nově sběr kuchyňských olejů. Použitý kuchyňský olej je možné odevzdat do speciální nádoby v areálu bývalého kravína. Sběr použitých olejů bude probíhat pravidelně vždy v úterý v čase 10-11 hod a v pátek 17-18 hod. Použitý kuchyňský olej není vhodné vylévat do odpadu, neboť tuhne a zanáší potrubí. Je proto nezbytné tento druh odpadu odděleně třídit a ekologicky likvidovat. Použitý kuchyňský olej můžete doma průběžně slévat do PET lahví (nepoužívat skleněné nádoby apod.). Po naplnění takové láhve ji dobře uzavřete a vhoďte do speciální nádoby v areálu bývalého kravína ve výše uvedených časech. Důvodem proč nádoba nemůže být volně přístupná je skutečnost, že je důležité, aby opravdu do nádoby přišel jen tento odpad, tedy použitý kuchyňský olej, aby s ním mohlo být nakládáno během recyklace a obec obdržela bonus za takto vytříděný odpad. Do sběrné nádoby na oleje a tuky z domácností PATŘÍ:
 • přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.

Do sběrné nádoby na oleje a tuky z domácností NEPATŘÍ:

 • směsný (komunální) odpad
 •  živočišné tuky (sádlo, lůj)
 • motorový olej
 • plast (krom lahví s olejem)
 • sklo
 • papír
 • nápojové kartony (europack)
 • baterie, elektromateriál
 • textil a obuv
 • biologický odpad
 • zdravotnický materiál
 1. V sobotu 27.3.2021 bylo zahájeno Sčítání lidí domů a bytů 2021. Sčítání poprvé v historii ČR probíhá online a to až do 11.5.2021. Sečíst se tedy můžete na www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu. Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky. 
 2. O posledním březnovém víkendu proběhl tradiční jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
 3. V sobotu 27.3. proběhla velikonoční výzdoba obce. Díky výzvě občanům byly k dispozici krásná malovaná vajíčka, která zkrášlila lípu na návsi. Současně také u lípy na návsi byl instalován malý dřevěný plůtek a dřevění zající, které vyrobil p. Břenek, manželé Žilkovi, pí. Martínková, pí. Rudolfová. V ohrádce, kterou plůtek kolem lípy tvoří je pak krásná vazba s kočičkami a zátiší s kuřátky. Na okraji obce u potoka Hlinka při výjezdu na Veverskou Bítýšku jsou ozdobené proutky vrby velikonočními vajíčky. Děkujeme tímto všem, kteří se na krásné velikonoční výzdobě podíleli a pomohli tak přinést velikonoční atmosféru do obce. Stejně tak děkujeme všem za velkou účast v soutěži o Velikonočního zajíce, dá se říci, že téměř každý druhý dům má svého zajíce ?! Brzy Vám přineseme ukázky soutěžních zajíců ve fotografii, opravdu bude těžké vybrat vítěze, všichni zajíci jsou krásní, nápadití a velmi originální!