Obsah stránky

Poskytnutí dotace z MMR na projekt opravy místních komunikací ve Hvozdci

pondělí, 06. únor 2023 | ÚŘAD INFORMUJE
V roce 2022 obec Hvozdec získala dotaci ve výši 5 277 781,00Kč z Ministerstva pro místní rozvoj, tato dotace směřovala na projekt Oprava povrchu místních komunikací - Hvozdec.

V roce 2022 obec Hvozdec získala dotaci ve výši 5 277 781,00Kč z Ministerstva pro místní rozvoj, tato dotace směřovala na projekt Oprava povrchu místních komunikací - Hvozdec.

Díky této dotaci se mohl realizovat rozsáhlý projekt opravy místních komunikací v nejstarší části obce.

V rámci akce byla provedena oprava povrchu celkem 10 komunikací, které se rozbíhají paprskovitě od budovy Obecního úřadu do tří hlavních směrů.

V rámci akce byla provedena kompletní rekonstrukce vrchních částí vozovky odfrézováním stávající svrchní porušené vrstvy komunikace v tl. 9 cm. Pod krajnicemi byla dle potřeby provedena sanace spodních konstrukčních vrstev nebo jejich doplnění v dostatečné šíři pro zajištění potřebné pevnosti celkové konstrukce nově vystavěné vozovky. Nová skladba povrchu komunikací je tvořena dvěma vrstvami asfaltového betonu se spojovacím a infiltračním živičným postřikem. Jedinou výjimku tvoří MK 13c (na východní straně Obecního úřadu), kde je povrch komunikace proveden ze zámkové dlažby.

Oboustranně je u všech komunikací provedeno osazení obrub silničních či nájezdových tak, aby bylo možné maximálně regulovat odvod srážkové vody z tělesa komunikace. Odvodnění je pak řešeno pomocí příčného a podélného spádu tělesa komunikace do stávajících či nově doplněných uličních vpustí, případně betonových odvodňovacích příčných žlabů.

Díky dotaci z MMR se tak výrazně zlepšil stav místních komunikací v obci.

 

pdf pdf
92 kB