Obsah stránky

Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na opravu křížku ve Hvozdci v roce 2020

čtvrtek, 04. únor 2021 | AKCE V OBCI
V roce 2020 Jihomoravský kraj poskytl ze svého rozpočtu obci Hvozdec dotaci ve výši 34.000,- Kč na opravu křížku na JV okraji obce.

V roce 2020 zastupitelstvo obce rozhodlo o opravě křížku, který se nachází na jihovýchodním okraji obce, na pozemku p.č. 539. Jedná se o křížek z roku 1912, jehož stav byl již značně zanedbaný.  Po konzultaci se sochařem bylo zřejmé, že je nutné provést restaurátorské práce jako komplexní soubor opatření směřující k ošetření, ale zejména záchraně hmotné podstaty památky. Restaurátorský průzkum odhalil, že památka vykazuje známky dlouhodobé absence odborné údržby a její stav je vážně narušený, až havarijní. Kromě narušení kamenného materiálu vlivem klimatických podmínek, pokrytí mechem, lišejníkem, špínou, prachem, šlo také o viditelné vychýlení ze svislé osy, napadení oxidací zelené barvy a velké množství trhlin.

Práce byly zahájeny v posledním čtvrtletí roku 2020. Nejprve bylo provedeno mechanické a chemické čištění kříže od mechů, lišejníků a špíny za pomoci vody a algicidních přípravků. Následovala demontáž kříže a jeho transfer do ateliéru restaurátora, MgA. Bohdana Jeřábka. V ateliéru práce pokračovaly dokonalým očištěním kamene za účelem odstranění co největšího množství barevného probarvení od stékajících oxidátů korozí. Na místě samotném pak proběhla úprava okolní zeleně.

Následně byl kamenný materiál v ateliéru očištěn, zbaven biologických porostů a řas. Byly odstraněny staré a nevhodné plomby, dále bylo provedeno několikanásobné zpevnění kamene, injektáž trhlin a kotvení (lepení) již oddělených částí. Popraskané nebo jinak poškozené partie a chybějící místa byla doplněna umělým kamenem (minerálním tmelem), který strukturou a barevností odpovídá originální hornině.

Závěrečné konzervační práce spočívaly v opětovném hloubkovém zpevnění již opraveného kříže včetně preventivního napuštění biosanačními prostředky.

Nápisy a ornamenty byly po odstranění původních barev vyzlaceny. Vyzlacení litinového Krista předcházelo pískování, termický nástřik zinkem, tmelení, modelace a vlastní zlacení. Na závěr byl kříž z preventivních důvodů (vzhledem k jeho umístění v okolí zeleně) opět napuštěn algicidními přípravky k likvidaci mechů, řas a lišejníků.

Před osazením kříže na původní místo proběhlo také zhotovení nových základů.

Na hlavní části nápisového těla kříže byl pozůstatek vysekaného lůžka po reliéfu /pravděpodobně/ hlavičky Madony či Krista. V původním rozpočtu bylo kalkulováno s variantou, že se vysekané lůžko pouze zaplní tmelem a prostor bude prázdný/rovný. Podařilo se však najít výrobce obdobných doplňků, který nabízí reliéf Krista, jenž se do daného místa výborně hodil. Původní rozpočet byl proto navýšen o položku nákup a zlacení reliéfu Krista. Celkové náklady na opravu křížku byly v roce 2020 97.815,- Kč, přičemž 34.000,-Kč pokryla dotace čerpaná z dotačního programu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji pro rok 2020. Obec tedy ze svého rozpočtu hradila částku 63.815,-Kč. Věříme, že opravený křížek a úprava okolí je dalším krokem pro zkrášlení obce a jejího okolí.