Obsah stránky

Z dění v obci 15. týden

pondělí, 19. duben 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
Stručné zprávy z nejdůležitějšího dění v obci v 15. týdnu přináší starostka obce Ing. Michaela Košvicová.

Z dění v obci: 15. týden 12.4. - 18.4.2021

  1. Na přelomu 14. a 15. týdne došlo k několika událostem na obecním vodovodu, bohužel jak to tak bývá, všechny události se sešly naráz a způsobily značné problémy obci a perné chvíle zastupiteli Jaroslavu Šimkovi, který se o provoz vodovodu stará. Vše zřejmě započalo ještě v pátek 9.4.2021, kdy došlo ke krátkému výpadku elektřiny v obci, což se dotklo i úpravny vody. Výpadek způsobil, že na úpravně došlo k závadě spínacího relé vrtu Amerika (původní vrt). Což způsobilo, že vodu čerpal pouze vrt Hlinka. Do toho si někdo z občanů, odběratelů pitné vody z obecního vodovodu, začal napouštět bazén, což zvýšilo běžnou víkendovou spotřebu vody o 20-25 %. Proto jste zejména ve výše položených nemovitostech mohli zaznamenat pokles tlaku vody ve vodovodu. Toto sobecké a nezodpovědné chování v oblasti hospodaření s pitnou vodou se nám ve Hvozdci bohužel pravidelně opakuje. Zvýšený odběr pak pokračoval i v pondělí…. Aby v celé této situaci nedošlo k výpadku zásobování pitnou vodou v celé obci, bylo nutné zjistit příčinu zvýšené spotřeby, což obnášelo přibližně 6 hodin práce. Jednak se jednalo o hodiny strávené nad počítačem, kdy se v systému na sledování na provoz vodovodu hledá v datech, kdy nastala anomálie, jak dlouho trvala, zda nejde o havárii. Následně pak bylo nutné provést dva fyzické zásahy na vodojemu a úpravně vody. Každý z nás si dovede představit lépe strávený víkend, než být zavřený v neděli večer na vodojemu kvůli bezohlednosti jednoho z nás. Děkuji tímto zastupiteli Jaroslavu Šimkovi, který se o celou situaci rychle a dobře postaral.
  2. V pondělí proběhla pracovní schůzka zastupitelů v souvislosti s rozběhlými projekty a také s přípravou zasedání obecního zastupitelstva a dalších jednání, které se mají konat v 16. týdnu. Na této pracovní schůzce se především řešilo, jaké práce budou provedeny na víceúčelovém hřišti a jeho okolí v letošním roce. Obec má zpracovaný projekt jak na přivedení veškerých IS k hřišti (splašková kanalizace, pitná voda, elektřina), tak na vybudování zázemí k hřišti, která má být tvořeno třemi obytnými kontejnery (šatna, klubovna, WC), prostorem pro posezení, kapelu a krytým tanečním parketem. Vzhledem k vysokým nákladům na vybudování tohoto zázemí a napjatému obecnímu rozpočtu bude stejně jako u hřiště postupováno po částech. V letošním roce by měly být dokončeny terénní úpravy na západní straně hřiště – je nutné terén dorovnat s ohledem na umístění hřiště i komunikace kolem něj, terénní úpravy budou zahrnovat i odvodnění (dostat vodu z prostoru mezi cestou a hřištěm tak, aby dešťová vody nepodmáčela hřiště). Dále by měl být vydlážděn chodník, který spojí vstupní branku do areálu se vstupní brankou na hřiště. Bude vybudována přípojka pitné vody a elektřiny. Pokud se obci podaří sehnat použitý obytný kontejner, po kterých je z důvodu covidové epidemie obrovská poptávka, bude instalován kontejner, který bude sloužit jako šatna/sklad sportovního nářadí.

Dále se na pracovní schůzce zastupitelů řešila problematika vybudování inženýrských sítí a komunikace v lokalitě „Hvozdec východ“, tzv. na Staňáku. Majitelé pozemků v této lokalitě nemohou začít stavět, dokud nebude vyřešena komunikace a IS. Proto zastupitelé řešili, jak by komunikace měla být v lokalitě umístěna, aby následně mohlo v 16. týdnu proběhnout jednání s vlastníky pozemků. Koncem týdne pak proběhla v lokalitě schůzka s projektantem. Obec nemá finanční prostředky na to, aby zasíťování pozemků majitelům zaplatila, je tedy pravděpodobné, že výstavba by mohla proběhnout na náklady majitelů pozemků.

  1. V obci provedl technický pracovník obce p. Břenek úklid velikonoční výzdoby. Těšíme se, až zase příští rok na jaře se na obecní lípě na návsi objeví kraslice a kolem lípy zajíci.
  2. Tento týden proběhly lokální opravy místních komunikací asfaltovým recyklátem. Opravy prováděl technický pracovník obce p. Břenek obecní technikou.
  3. V 15. týdnu také p. Břenek provedl údržbu obecní zeleně v centru obce. Pohnojení okrasných keřů, jejich ořezání.