Obsah stránky

Z dění v obci 23. týden

čtvrtek, 17. červen 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
Stručné zprávy z nejdůležitějšího dění v obci v 23. týdnu přináší starostka obce Ing. Michaela Košvicová.

Z dění v obci: 23. týden 07.06. – 13.06.2021

  1. V tomto týdnu Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje provedla lokální opravy výtluků na komunikaci III/3866, která je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Jednalo se o opravu úseku od křižovatky s komunikací II/386 „pod krajinou“ až po ceduli začátek obce „U křížku“. A dále pak o opravu úseku Hvozdec – Veverská Bítýška, kde byl stav po zimně havarijní. Za součinnost při stížnosti na stav komunikací a apel na jejich opravu děkuji p. Luboši Zounkovi. I díky jeho intervenci byla oprava vyřešena v relativně krátkém čase.
  2. V tomto týdnu obec bohužel obdržela špatnou zprávu, že projekt obce na opravu povrchu místních komunikací kolem Obecního úřadu nebyl podpořen z dotačního titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj.

V rámci tohoto projektu je plánována oprava povrchu místních komunikací v nejstarší části (jádru) obce. Jedná se celkem o 10 komunikací, které se rozbíhají paprskovitě od budovy Obecního úřadu do tří hlavních směrů. Jejich celková délka je bez mála 1 km. Důvodem proč se obec pustila do tohoto projektu je naprosto havarijní stav těchto komunikací.

Plánovaná oprava zahrnuje kompletní rekonstrukce vrchních částí vozovky odfrézováním stávající svrchní porušené vrstvy komunikace v tloušťce 9 cm. Pod krajnicemi je předpokládaná potřeba sanace spodních konstrukčních vrstev nebo jejich doplnění v dostatečné šíři pro zajištění potřebné pevnosti celkové konstrukce nově vystavěné vozovky. Nová skladba povrchu komunikací je tvořena dvěma vrstvami asfaltového betonu se spojovacím a infiltračním živičným postřikem. Jedinou výjimku tvoří slepá komunikace na východní straně u OÚ, kde je navržen kryt komunikace ze zámkové dlažby. Oboustranně je u všech komunikací navrženo osazení obrub silničních či nájezdových tak, aby bylo možné regulovat odvod srážkové vody z tělesa komunikace (voda je jednou z hlavních příčin havarijního stavu komunikace spolu s hojnou stavební činností v posledních třiceti letech). Odvodnění je pak řešeno pomocí příčného a podélného spádu tělesa komunikace do stávajících či nově doplněných uličních vpustí, případně betonových odvodňovacích příčných žlabů.

V dotačním titulu Ministerstva pro místní rozvoj zaměřeného na opravy komunikací bylo podáno celkem více než 1400 žádostí s celkovou požadovanou částkou dotace 6,6 mld Kč. Naše obec bohužel byla mezi neúspěšnými žadateli (podpořeno bylo POUZE 528 z 1416 žadatelů), nicméně jsme připraveni žádost opětovně znovu podat na podzim roku 2021. Předpokládáme v té době vyšší připravenost projektu – již bude vysoutěžený dodavatel, který by měl celou akci realizovat, což je hodnoceno vyšším bodovým hodnocením a naše šance na získání dotace tak budou vyšší. Předpoklad realizace opravy je pak v polovině roku 2022. S ohledem na to, že předpokládaný projektový rozpočet akce je přibližně 7,8 mil. Kč je zřejmé, že realizace stavby je podmíněna získáním dotace. Obec si v této chvíli nemůže dovolit opravu financovat pouze ze svého rozpočtu. O dalším vývoji tohoto projektu vás budeme informovat.