Obsah stránky

Rozdělení činností mezi zastupitele ve volebním období 2014 - 2018

 

1) Veřejné osvětlení – Jiří Sedláček
- pravidelná kontrola funkčnosti VO
- zajišťování oprav

2) Zeleň, les – Jaroslav Šimek, Lukáš Hemala
- starost o údržbu zeleně v obci (sečení, úklid po sečení, vyžínání, stříhání keřů, kácení
stromů)
- péče o les (nová výsadba, zabezpečení stromků proti okusu, kácení, příprava dřeva pro
topení, péče o oplocenky…), kontrola kvality práce dodavatelů (v pěstební činnosti)
- sady, aleje (náhradní výsadba, zabezpečení proti okusu, stříhání, zalévání…)

3) Zimní údržba, komunikace – Pavel Bartoník
- úklid sněhu (komunikace, chodníky, parkoviště)
- zajištění posypového materiálu na sklad, do pohotovostních nádob
- monitoring technického stavu komunikací a znečištění komunikací
- řešení oprav a nepovolených záborů např. pro skladování staveb. mat. ….

4) Skládka a sklad kravín, odpadové hospodářství – Lukáš Hemala
- přebírání odpadů od občanů, zajištění evidence a odvozu sesbíraných odpadů
- údržba pořádku na skládce i ve skladu
- monitoring černých skládek, úklid a likvidace černých skládek

5) Vodovod – Jaroslav Šimek, Jiří Sedláček
- pravidla pro realizaci vodovodní přípojek
- pravidla pro budování vodovodního řadu soukromými investory
- provoz vodovodu (fungování automatického systému na sledování vody, provoz úpravny,
zajišťování výměn vodoměrů, odečtů vodoměrů, monitoring spotřeby, řešení havárií a
závad, zajišťování rozborů pitné vody)

6) Kanalizace – Michaela Košvicová, Pavel Bartoník
- pravidla pro realizaci kanalizačních přípojek
- pravidla pro budování kanalizačního řadu soukromými investory
- dozor nad provozem ČOV

7) Kulturní a společenské akce – Michaela Košvicová
- zajištění kulturních akcí pořádaných obcí
- podpora a spolupráce na kulturních a společenských akcí pořádaných místními spolky
- finanční rozpočet na kulturní a společenské akce
- přání k narozeninám seniorům
- vítání občánků
- oslava první písemné zmínky o obci

8) Provozní záležitosti – Jan Procházka
- řešení závad na obecním majetku (budova OÚ, dětské hřiště, autobusová zastávka…)

9) Stavební záležitosti – Michaela Košvicová, Pavel Bartoník
- Vyjádření ke stavbám na území obce
- Konzultace s investory

10) Chod OÚ, obce – Michaela Košvicová
- personální záležitosti
- plnění zákonných povinností v oblasti provozu CzechPoint, matriky, evidence obyvatel,
sdílených registrů, provozování vodovodů a kanalizací, nakládání s odpady, lesní
hospodářství
- zajištění chodu OÚ
- příprava podkladů na jednání zastupitelstva
- dotační politika (monitoring, žádosti, vyúčtování, administrace)
- webové stránky obce, rozesílání informačních sms zpráv
- komunikace s občany, úřady, institucemi
- správa obecních pozemků a obecního majetku (pronájmy, prodeje, směny)
- příprava obecních směrnic a vyhlášek