Obsah stránky

Z dění v obci 25.-28.týden

pondělí, 19. červenec 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
Stručné zprávy z nejdůležitějšího dění v obci v 25. - 28. týdnu přináší starostka obce Ing. Michaela Košvicová.

Z dění v obci: 25. týden  - 28. týden (21.06. – 18.07.2021)

Z důvodu dovolených přinášíme report z nejdůležitějšího dění v obci za uplynulé čtyři týdny, nikoliv za jeden týden, jak jste zvyklí.

1. Začátkem července byly zpracovány výsledky rozborů surové vody z vrtu Hlinka a Amerika. Jedná se o pravidelné rozbory prováděné 1x ročně, které pro obec jako provozovatele zpracovává Státní zdravotní ústav. Výsledky rozborů jsou k nahlédnutí zde a zde.

2. Od července byl u vstupní brány do bývalého areálu kravína instalován velký zelený kontejner, který je určen pro sběr drobných kovů. Do kontejneru můžete odkládat stlačené plechovky od nápojů a potravin, zátky od piva, kovové obaly a předměty. Do kontejneru NEHÁZEJTE plechovky od barev a ředidel, nádoby od pesticidů, insekticidů a dalších chemikálií. Věříme, že tato nádoba výrzaně usnadní třídění kovových obalů v naší obci.

3. Na přelomu června a července společnost COLAS CZ prováděla v obci záruční opravy kanalizace. Jednalo se o záruky, které obec uplatnila dle Smlouvy o dílo z roku 2010. Injektáží bylo opraveno 5 ks netěsností šachet na hlavním kanalizačním potrubí vybudovaném v rámci projektu Čistá voda pro SMaragdové moře a dále byla provedena jedna oprava průhybu potrubí před ČOV, kde bylo proveden odkop potrubí, srovnání potrubí do správné výšky a jeho nový obsyp a zásyp výkopu.

4. V sobotu 10. července proběhly po roční pauze kvůli COVID-19 tradiční krojované hody. Počasí bylo výborné, nálada účastníků i stárků skvělá. Víno teklo proudem, tančilo se až do rána. Večerní zábavu navštívilo více než 400 platících návštěvníků a letos bylo celkem 19 krojovaných párů.

5. V úterý 13.7. proběhlo zasedání obecního zastupitelstva. Nejdůležitější body programu se týkaly podání žádosti o dotaci z Národní sportovní agentury, která má vypsaný dotační program Kabina. Ten umožňuje získat každé obci do  3 tisíc obyvatel maximálně 800 tis. Kč na vybudování či rekonstrukci spotovního zázemí v obci. S ohledem na skutečnost, že naše obec má zpracovaný a stavebně povolený projekt na dobudování zázemí víceúčelového hřiště, chtěli jsme využít nabídky tohoto dotačního titulu, aby se připravila přípojka na splaškovou kanalizaci pro toto budoucí zázemí. Počítá se s tím, že by se ostatní přípojky (vodovod a elektřina) vybudovali za přispění dotace z Jihomoravského kraje, splaškové kanalizace pak z dotace právě Národní sportovní agentury. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti i svoji spoluúčast na dofinancování (předpoklad je spoluúčast 400 tis. Kč) a ve středu 14.7. byla naše žádost podána na NSA. Držme si palce, ať naše žádost uspěje a my tak zase významně pokročíme s budováním zázemí pro sport i jiné společenské vyžití v obci. V rámci zázemí by měly pro návštěvníky i sportovce být k dispozici toalety, sprchy, šatny a klubovna. Dále pak u zázemí by měl být umístěn taneční parket a samozřejmě prostor pro posezení. Podorbně vám projekt představíme již brzy na našem webu. Obecní zastupitelstvo počítá s tím, že samotné vybudování zázemí by se realizovalo v další etapě, tj. po vybudování nutných přípojek na inženýrské sítě a obec by na tuto etapu žádala o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.