Obsah stránky

Informace o vodovodu Hvozdec

 

Název vodovodu:                                                      Vodovod Hvozdec

Umístění vodohospodářských objektů:             Katastrální území Hvozdec u Veverské Bítýšky

              Parcely č.:   443 – vrt VJ-2 (Amerika)

                               327 – vrt HV-1 (Hlinka)

                               394 – úpravna vody a vodojem

Katastrální území vodovodu:                                Hvozdec u Veverské Bítýšky (okres Brno-venkov) [650307]

Vlastník a provozovatel:                                         Obec Hvozdec

                                                                                       Hvozdec 16, 664 71 Veverská Bítýška

                                                                                       IČ 00362948

Statutární zástupce provozovatele:                    Ing. Michaela Košvicová, starostka

Odborný zástupce provozovatele:                       Radek Vystrčil, Strnadova 7, 628 00 Brno

Počet zásobovaných obyvatel k 1.1.2021:          260                 

 

V současné době, tedy na začátku roku 2021 využívá obec Hvozdec pro provoz svého vodovodu dva zdroje pitné vody: vrt VJ-2 (Amerika) vybudovaný v roce 2004 a vrt HV-1 (Hlinka) vybudovaný díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí a Krajského úřadu Jihomoravského kraje v roce 2019 a uvedený do provozu v roce 2020.

Vrt VJ-2 (Amerika)

Vrt VJ-2 je 94 m hluboký, vybudovaný v roce 2004 společností HS Geo, s.r.o. na pozemku obce, p. č. 443. V roce 2014 byla provedena regenerace vrtu z důvodu snížení jeho vydatnosti. Regenerace vrtu bohužel nevedla ke zvýšení jeho vydatnosti. Další regenerace vrtu VJ-2 byla provedena v roce 2018, i tato regenerace vrtu nevedla ke zvýšení jeho vydatnosti.

Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně je vyhlášeno na pozemku p. č. 443, v k. ú. Hvozdec, v celkové výměře 69 m2 a zahrnuje území bezprostředně přilehlé k místu odběru. Ochranné pásmo je chráněno oplocením z drátěného pletiva s uzamykatelnou vstupní brankou. Na oplocení jsou umístěny výstražné tabulky „Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně. Nepovolaným vstup zakázán“.

Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně o ploše cca 247 500 m2, bylo navrženo vzhledem k místním hydrogeologickým poměrům tak, aby zajišťovalo dostatečné množství a kvalitu jímané vody, při co nejmenších nárocích na zabranou plochu.

Surová voda z vrtu VJ-2 je čerpána do objektu úpravny vody, která přiléhá k objektu vodojemu na pozemku p.č. 394.

Vrt HV-1 (Hlinka)

Vrt HV-1 byl vystrojen v roce 2019, je hluboký 100 m a je umístěn na pozemku obce Hvozdec, p. č. 327, v údolí toku Hlinky.

Čerpaná surová voda je přiváděna na úpravnu vody, která se nachází cca 400 m daleko a přiléhá k objektu vodojemu.

Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně je vyhlášeno na pozemku p. č. 327, v k. ú. Hvozdec a zahrnuje území bezprostředně přilehlé k místu odběru. Ochranné pásmo vrtu je ohraničeno oplocením z drátěného pletiva s uzamykatelnou brankou, na oplocení jsou umístěny výstražné tabulky.

Čerpání surové vody z obou vrtů do vodojemu probíhá souběžně, tím je zajištěno, nepřetěžování jednoho nebo druhého vrtu, surová voda z vrtů se na vstupu do úpravny vody míchá.

Úpravna vody

Technologie na úpravu vody je umístěna v armaturní komoře vodojemu na pozemku p.č. 394. Maximální výkon úpravny vody je 0,4 l/s (1,44 m3/hod), provozní výkon je 0,3 l/s (1 m3/hod). Množství vyrobené vody denně – 15-25 m3.

Surová voda je na ÚV čerpána z vrtů VJ-2 a HV-1. Čerpání z vrtů je spouštěno a vypínáno počítačovým systémem na základě měřené hladiny ve vodojemu. Surová voda z obou vrtů je čerpána souběžně, na vstupu do úpravny vody jsou instalovány vodoměry, měřící průtok jednotlivých vrtů, za nimi dojde ke smíchání. Surová voda vstupuje přes vodoměr, který měří společný průtok obou vrtů, na nerezový tlakový pískový filtr a dále na plastový pískový odmanganovací filtr.

Dále je v úpravně instalována dávkovací stanice se zásobou chlornanu sodného, který je dávkován pro odstranění mikrobiálního znečištění a hygienické zabezpečení pitné vody. Ta automaticky dodává roztok chlornanu sodného do potrubí na výstupu z vodojemu na základě informace přijímané přes datový vodič od pulzního vodoměru o aktuálním průtoku z vodojemu.

Vodojem

Podzemní vodojem se skládá z armaturní komory, kde je vystrojena úpravna vody a vlastní akumulace o objemu 30 m3. Vodojem je umístěn na pozemku obce Hvozdec, p. č. 394. Kóta maximální hladiny 338 m n.m.

Vypouštění vodojemu i bezpečnostní přeliv je sveden odpadním potrubím o průměru 150 mm v délce 40 m do místního recipientu.

Rozvodná síť

Celková délka rozvodné sítě: 2.395 km

Rozvodná síť vedena v plastovém potrubí PVC do DN100

Součástí rozvodné sítě je:

  • 22 ks podzemních hydrantů o průměru 80 mm, z nichž některé jsou využívány pro odvzdušnění, respektive odkalení potrubí
  • 17 sekčních šoupat – slouží pro možnost vyřazení jednotlivých řadů při poruchách i provozu

Součástí vodovodu jsou i vodovodní přípojky – počet přípojek 100 ks + 100 ks vodoměrů.