Obsah stránky

Nový územní plán obce z roku 2022

Vážení občané, prostřednictvím těchto stránek bychom Vás rádi informovali o zpracování nového územního plánu obce. Územní plán obce je velmi podrobným popisem toho, jak bude uspořádáno území obce například z hlediska ochrany životního prostředí, rozmístění rodinných domů, průmyslových areálů nebo komunikací. Územní plán tak řeší budoucí podobu veškerých ploch na území obce.

Obec Hvozdec měla platný územní plán schválený usnesením obecního zastupitelstva ze dne 3.10.1999. S účinností zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je platnost územně plánovacích dokumentací schválených před dnem 1. ledna 2007 omezena do data 31.12.2022. Nebude-li nový územní plán do uvedeného data projednán a schválen, současný územní plán pozbude platnosti a kritériem pro rozhodování v území se tak stane hranice intravilánu - což znamená, že podle platné legislativy České republiky by obce musely zaplatit náhrady za veškeré lokality určené k zastavení mimo vymezený intravilán obce. Rovněž by obci hrozilo, že nebude moci čerpat dotace, což je pevně vázáno na existenci územně plánovací dokumentace.

Z výše uvedených důvodu obec Hvozdec rozhodla na jednání zastupitelstva obce dne 12. března 2018 o pořízení nové územně plánovací dokumentace dle platné legislativy. V současné době probíhají přípravné práce pro pořízení nového územního plán obce Hvozdec.

Na pořízení nového územního plánu obce se podílí a spolupracují:

  • pořizovatel - Ing. Vlasta Indrová z Odboru investičního Městského úřadu Kuřim,
  • určený zastupitel obce - starostka obce Ing. Michaela Košvicová,
  • zhotovitel – Ing.arch. Zbyněk Pech.

Každý z nich má stavebním zákonem specifikovanou činnost a zodpovědnost za pořízení územního plánu. Celý proces pořízení nového územního plánu je dost zdlouhavý a složitý, trvá přibližně 2-3 roky. Náklady na pořízení územního plánu budou přibližně 420 tisíc Kč.


Zjednodušeně se dá říci, že zpracování územního plánu probíhá v následujících krocích:

1.  výběr zhotovitele (projektanta) – dělá obec

  1. doplňující průzkumy a rozbory, zjištění potřebnosti variant ÚP – dělá projektant
  2. zpracování, projednání a schválení zadání – dělá pořizovatel
  3. návrh územního plánu pro společné jednání – dělá projektant
  4. společné jednání s dotčenými orgány, úpravy návrhu po společném jednání – organizuje pořizovatel, úpravy dělá projektant
  5. veřejné projednání, úpravy návrhu po veřejném projednání organizuje pořizovatel, úpravy dělá projektant
  6.  projednání návrhu v zastupitelstvu obce a vydání návrhu zastupitelstvem – dělá obec

Nový územní plán obce Hvozdec byl schválen na zasedání obecního zastupitelstva dne 28.06.2022, nabyl účinnosti dne 18.07.2022.

Kompletní dokumentace k územnímu plánu je ke stažení na odkazu níže.

Do kompletních dokumentací v tištěné podobě je možné nahlížet na:
- OÚ Hvozdec
- stavebním úřadu ve Veverské Bítýšce
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad JMK

Územní plán