Obsah stránky

Odpadové hospodářství

 

Od 1. ledna 2022 zajišťuje svoz odpadu v obci společnost KTS EKOLOGIE s.r.o. (IČ 28310942).

Směsný komunální odpad je nevyužitelná zbytková složka odpadu vzniklá po vytřídění papíru, plastu, skla, tetrapak obalů, kovů, nebezpečného odpadu, objemného odpadu aj. Zbývající odpad (tzv. směsný komunální odpad) patří do sběrných nádob na směsný komunální odpad - popelnic. Svoz směsného komunálního odpadu v obci zajišťuje firma KTS EKOLOGIE s.r.o. a probíhá 1 x za 14 dní, ve čtvrtek v lichý týden (první svoz v roce 2022 6. ledna). Při svozu obsluha vozidel vizuálně kontroluje svrchní vrstvy odpadu ve sběrné nádobě. Pokud je v nádobě odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu, např. stavební odpad, odpad ze zeleně, nebezpečný odpad nebo teplý popel apod, není sběrná nádoba vyvezena. Biologický odpad jako je posečená tráva, spadané ovoce nebo listí patří na kompost případně do speciálních kontejnerů na bioodpad.

Po vyvezení se směsný komunální odpad dostává do spalovny. Pokud je odpad nedostatečně vytříděný, dochází k následnému dotříďování, které vede ke zvyšování nákladů. Tříděním odpadu tedy nejen prospíváte životnímu prostředí, ale zejména snižujete množství směsného komunálního odpadu, což vede k úspoře finančních prostředků obce za jeho likvidaci.

Sběr papíru probíhá v obci prostřednictvím velkých modrých kontejnerů, které jsou umístěny na čtyřech sběrných místech v obci. Kontejnery mají objem 1100 l a jsou vyváženy 1x týdně. Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, letáky, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku. Při vhazování objemnějších kusů, jako jsou například krabice, je vždy složte a sešlapejte tak, aby zabírali co nejmenší objem v kontejneru. Často se totiž stává, že kontejner je zdánlivě plný, ale po sešlapání objemných kusů se uvolní i více než 1/3 objemu. Zbytečně je pak odpad odkládán vedle kontejnerů a vzniká tak nepořádek v obci, když takový odpad rozfouká vítr apod.

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Do modrých kontejnerů také nepatří papírové kapesníky a ubrousky, pořadače s kovovými komponenty. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Sběr plastů probíhá v obci prostřednictvím velkých žlutých kontejnerů, které jsou rovněž umístěny na čtyřech sběrných místech v obci. Kontejnery mají objem 1100 l a jsou vyváženy 1x týdně. Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, sešlápnuté nápojové kartóny (od mléka, džusů...), obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Lze vhodit také pěnový polystyren  v menších kusech. Naopak do žlutých kontejnerů nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. Nepatří se linoleum, PVC, molitan.

V průměrné české popelnici plasty zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Dbejte proto stejně jako u papíru na to, aby kontejner nebyl zbytečně zaplněn nesešlápnutým odpadem o velkém objemu. 

Sběr bioodpadu probíhá v obci pomocí hnědých kontejnerů o objemu 1100 l, které jsou rozmístěné na čtyřech sběrných místech v obci. Bioodpad je svážen 1 x týdně v období od 1.4. do 30.11. a 1 x měsíčně v období od 1.12. do 30.3. Svoz bioodpadu probíhá jtedy celý rok. Do hnědých kontejnerů patří biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní, tedy bez obav zde můžete vyhodit  zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina,  posekaná tráva, listí, větvičky, drny, trus býložravých hospodářských zvířat, stará zemina i hlína z květináčů, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny. V žádném případě ale do hnědých kontejnerů nevhazujte kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, sutě a kameny, pytlíky z vysavače, jednorázové pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje.

Sběr skla probíhá v obci pomocí zelených a bílých kontejnerů o objemu 1100l, které jsou také umístěny na třech sběrných místech v obci. Svoz těchto kontejnerů probíhá 1 x  měsíčně. Je důležité třídit sklo i podle barev: barevné sklo patří do zeleného, čiré do bílého kontejneru. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna. Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

Do těchto nádob na sklo v žádném případě nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Sběr železného šrotu probíhá v obci od března do října každou poslední sobotu v měsíci od 9 do 11 hod v areálu bývalého kravína. Odevzdaný železný šrot nesmí obsahovat látky zdraví škodlivé, výbušné, vyzařující nebezpečné záření, předměty s uzavřenými dutinami a všechny ostatní předměty, které by mohly při manipulaci, úpravě a zpracování ohrozit zdraví a bezpečnost lidí, životní prostředí nebo způsobit škodu.

Sběr drobného elektroodpadu je v obci zajištěn prostřednictvím zeleného kontejneru, jenž se nachází v budově obecního úřadu před vstupem na schodiště, které vede do 1. patra. Do tohoto kontejneru je možné vhazovat malá elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, dálkové ovladače, elektronické hračky, mobilní telefony apod. Kontejner v prostorách OÚ má v sobě zabudovanou kapsu na baterie. Odpad je do kontejneru možné odkládat v úředních hodinách OÚ případně v provozní době místní restaurace.

Sběr nebezpečného odpadu probíhá v obci zpravidla 2 x ročně, a to prostřednictvím přistaveného kontejneru k budově OÚ. O svozu občany vždy informuje  prostřednictvím SMS zprávy a také na webových stránkách obce. Do kontejneru na nebezpečný odpad lze odevzdat oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie včetně znečištěných obalů z těchto odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostředky a léky.

Sběr velkoobjemového odpadu probíhá v obci 2 x ročně a to v jarních a podzimních měsících, prostřednictvím mobilního kontejneru, který bývá přistaven k budově bývalého kravína. O svozu občany vždy obec informuje  prostřednictvím SMS zprávy a také na webových stránkách obce. Do kontejneru na velkoobjemový odpad lze odevzdat rozměrné odpady z Vašich domácností, například koberce, starý nábytek, linolea atd. Do tohoto kontejneru rozhodně nepatří nebezpečný odpad, stavební odpad a odpad ze zahrad.

Třídění odpadu a správné nakládání s odpady napomáhá udržet pořádek a čistotu v naší obci a zejména umožní dosáhnout úspory peněz placených za nakládání s odpady z obecního rozpočtu. Čím větší množství odpadů je v naší obci vytříděno, tím větší finanční obnos obdrží obec od společnosti EKO-KOM. Dále obec také méně zaplatí za odvoz a likvidaci komunálního odpadu, jehož množství v posledních dvou letech výrazně vzrostlo. Tato úspora obecních financí se následně promítá do paušálních poplatků za odpad, či do počtu kontejnerů umístěných v obci. I přes možnosti třídění a sběru prakticky veškerého odpadu v obci se v okolí obce objevují tzv. „černé skládky“. Při přistižení bude s původcem „černé skládky“ zahájeno řízení o přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve kterém mu může být uložena pokuta do výše 50.000,- Kč.